دکتر مهرداد مکرم دری

فلوشیپ درد
عضو انجمن جهانی درد IASP
دوره تکمیلی درد از دانشگاه مانهایم آلمان
مسئول کلینیک درد بیمارستان امام رضا و رضوی
فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه شهید بهشتی
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کنترل درد های حاد و مزمن ناشی از بیماریهای عصبی، آرتروز، نروپاتی های مزمن سر و صورت نورالژی تریژمینال و کلاستر و درد های ستون فقرات ناشی ازدیسک و درد های ناشی از سیاتیک، درد پس از اعمال جراحی و درد مفاصل محیطی و درد های ناشی از کانسر
توسط رادیوفرکوئنسی، ازونتراپی، لیزر درمانی و دیسکوژل

 
 

فارسی